Български English Français
Начало » Заседания на Съвместните надзорни органи за Европол, Шенген и Митници, на Координационната група за Митническата информационна система и на Работната група по полиция и правосъдие

Заседания на Съвместните надзорни органи за Европол, Шенген и Митници, на Координационната група за Митническата информационна система и на Работната група по полиция и правосъдие

21.03.2012
Заседания на Съвместните надзорни органи за Европол, Шенген и Митници, на Координационната група за Митническата информационна система  и на Работната група по полиция и правосъдие
От 14 до 16 март  2012 г. в Брюксел се проведоха заседания на Съвместните надзорни органи по Европол, Шенген и Митници, на Координационната група за Митническата информационна система и на Работната група по полиция и правосъдие. Комисията за защита на личните данни бе представена от проф. Веселин Целков и Мария Матева – членове на Комисията.
Съвместният надзорен орган за Европол разгледа въпроса за уеднаквяване на политиката на Европол за достъп до информацията. Прие се доклад за инспекцията на защитата на данните при изпълнението на Програмата за проследяване финансирането на тероризма. Разгледаха се медийната стратегия, както и стратегията за бъдещото развитие на Съвместния надзорен орган.
Съвместният надзорен орган за Шенген обсъди защитата на личните данни при взаимодействието между съд, прокуратура и полиция. Дискутираха се някои въпроси по отношение изпълнението на европейска заповед за арест – как се обработват личните данни след задържане и как се заличават постъпилите сигнали. Разгледаха се проблеми, свързани е Шенгенската информационна система (ШИС), както и новата политика за достъп на Европол до информацията в ШИС.
Съвместният надзорен орган за митниците обсъди рамката за защита на данните в Митническата информационна система. Проведоха се разисквания, свързани с подготовката на 5-годишния отчет за дейността на органа. Състоя се среща на Съвместния надзорен орган за митниците, Координационната група за Митническата информационна система и Европейския надзорен орган по защита на данните, на която се прие общо становище по справочника за базата данни, съдържаща митническите идентификационни файлове.
На заседанието на Работната група по полиция и правосъдие се прие годишният доклад за 2011 г. Дискутираха се насоките за бъдещата работа на групата, като се изтъкна необходимостта нейната дейност да се фокусира върху международните и политическите аспекти на тази сфера.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2