Български English Français
Начало » Среща на Комисията за защита на личните данни с представители на неправителствени организации

Среща на Комисията за защита на личните данни с представители на неправителствени организации

25.01.2012
Среща на Комисията за защита на личните данни с представители на неправителствени организации
На 25 януари 2012 г., по инициатива на Комисията за защита на личните данни, се проведе среща с представители на неправителствените организации Програма „Достъп до информация” и Фондация „Право и интернет”. Програма „Достъп до информация” беше представена от изпълнителния директор, д-р Гергана Жулева и Фани Давидова, а  Фондация „Право и интернет”  беше  представена от  председателя, д-р Георги Димитров и Десислава Кръстева. Комисията за защита на личните данни бе представена от председателя, членовете на Комисията и директорите на дирекции от администрацията.
Председателят на Комисията, Венета Шопова, благодари на представителите на неправителствения сектор за присъствието и акцентира на високата оценка, която Комисията дава на неправителствените организации като ключов фактор и основен партньор в дейността за гарантиране на едни от основните човешки права – правото на неприкосновеност и правото на защита на личните данни. Г-жа Шопова подчерта, че Комисията е институцията, която се явява междинното звено между всички ангажирани в процеса по обработване на лични данни и тяхната защита – администратори от публичния и частния сектор, граждани и неправителствени организации в качеството им на субекти, които осъществяват гражданско наблюдение върху този процес.
Председателят на КЗЛД направи анализ на съвместната работа до настоящия момент и подчерта значимостта на доброто и градивно взаимодействие в името на основната цел – защита на правата на гражданите по отношение на личната им неприкосновеност.
Набелязани бяха основни направления и инструменти за бъдещо съвместно сътрудничество между Комисията и неправителствения сектор ­- провеждане на целеви регулярни срещи по въпроси от взаимен интерес и компетентност, обмен наинформация и добри практики, обмен на становища по казуси от компетенциите на двете страни. Направени бяха и някои конкретни предложения за бъдещи инициативи. По предложение на проф. Целков, член на КЗЛД, бе обсъдена идеята за провеждане на публична дискусия на тема „Публичните личности и правото на лична неприкосновеност”. Неправителствените организации предложиха чрез средствата за връзка на КЛЗД с обществеността да бъде публикувана и разпространявана актуална информация по защита на личните данни, която е свързана с тяхната работа, както и с работата на други международни организации, като „Privacy International”.
Обсъдена бе идеята за създаване на обществен Консултативен съвет към Комисията за защита на личните данни. Представителите на неправителствените организации приеха поканата за участие в изнесени заседания на КЗЛД през 2012 година в областни градове на страната. Подчертана бе общата цел на работата на Комисията и неправителствените организации - подобряване на информираността на гражданите за техни основи права и тяхната защита.
Участниците в срещата изразиха взаимно принципна благодарност за доброто взаимодействие и надежда за неговото задълбочаване с оглед на по-ефективно упражняване на гражданските права и постигане на общите цели в името на интереса на цялото общество.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2