Български English Français
Начало » Комисията за защита на личните данни обявява процедури по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Комисията за защита на личните данни обявява процедури по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

28.10.2011
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
 
ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ
 
На основание Заповед № РД-170/25.10.2011г. на председателя на КЗЛД за участие в процедури при условията на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки чрез събиране на не по-малко от 3 (три) оферти в избора на изпълнител за:
1. „Доставка на горива и аксесоари за нуждите на автомобилите, собственост на КЗЛД”;
2.  „Избор на оператор на далекосъобщителни услуги по стандарт GSM”;
3. „Извънгаранционно абонаментно обслужване на автомобили и доставка на авточасти”.
Срок за изпълнение: Една година от датата на сключване на договора.
Място за изпълнение: Гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15.
Срок за представяне на предложенията: Предложенията се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството в сградата на КЗЛД, гр. София,бул. “Акад. Иван Гешов” № 15 до 16.00 часа на 07.11.2011 г.
Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни след изтичането на срока за представянето им.
Стойност на поръчките както следва:
Процедура по т. 1.до 50 000 лв. без ДДС;
Процедура по т. 2. – до 30 000 лв. без ДДС;
Процедура по т. 3. – до 50 000 лв. без ДДС;
Критерии за оценка на предложенията:
Процедура по т. 1. –   икономически най-изгодна оферта
Процедура по т. 2. –   най-ниска цена
Процедура по т. 3. –   икономически най-изгодна оферта
 
Телефони за допълнителна информация: 9153 516, 9153 561.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2