Български English Français
Начало » Обучение на администратори и обработващи лични данни

Обучение на администратори и обработващи лични данни

21.10.2011
В изпълнение на Националния шенгенски план за действие, Комисията за защита на личните данни продължава по план обучението на администратори и обработващи лични данни в националната част на Шенгенската информационна система. През периода от 01.07 – 13.10.2011 г. бяха проведени обучения в следните администрации:
· Представители на 55 апелативни, окръжни, районни и административни съдилища от цялата страна;
· Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет;
· Национална следствена служба;
· Служба „Военна полиция”;
· Агенция „Митници”;
· Министерство на правосъдието;
· Изпълнителна агенция „Морска администрация”;
· Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”;
· Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”.
Общо за периода бяха обучени 172-ма обработващи на лични данни. Така броят на обучените от началото на годината обработващи на лични данни в централната и общинска администрация надхвърли 350 души.
Основни теми на обученията са правата на физическите лица и задълженията на администраторите и обработващите личните данни, правомощията на Комисията за защита на личните данни, производствата пред Комисията и други актуални въпроси в областта на защитата на данните. Специално внимание се отделя на въпроси, свързани с информационната кампания на КЗЛД за разясняване на правата на гражданите във връзка с предстоящото присъединяване на Република България към Шенгенското пространство.
Въз основа на информацията от анкетни листове за обратна връзка с обучаемите е получена следната оценка за проведеното обучение в периода 01.07 – 13.10.2011 г.:
 
 
От попълнените анкети се констатира тенденция за повишена удовлетвореност от проведените обучения и намаляване на препоръките за подобряване на обучителния процес в сравнение със серията обучения, поведени в периода януари – юни 2011 г.
 Комисия за защита на личните данни продължава с изпълнението на годишния план за обучение на администратори. До края на 2011 г. предстоят такива на Прокуратурата на Република България, Националното сдружение на общините и Българския Фармацевтичен съюз.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2