Български English Français
Начало » Участие на Комисията за защита на личните данни в работни срещи на Съвместните надзорни органи по Европол, Шенген и Митници и на Работната група по полиция и правосъдие

Участие на Комисията за защита на личните данни в работни срещи на Съвместните надзорни органи по Европол, Шенген и Митници и на Работната група по полиция и правосъдие

04.10.2011
 От 28 до 30 септември 2011 г. в Брюксел се състояха работни срещи на Съвместните надзорни органи по Европол, Шенген и Митници и на Работната група по полиция и правосъдие. Комисията за защита на личните данни бе представена от Мария Матева и Веселин Целков – членове на Комисията.
На заседанието на Съвместния надзорен орган за Европол бе представен окончателен доклад от инспекцията на Европол, проведена през март 2011 г. Разгледа се бъдещата комуникационна стратегия на надзорния орган, както и информация относно провеждането на проверка на Програмата за проследяване финансирането на тероризма. Проведе се дискусия за концепцията за аналитичните работни досиета и се обсъди бъдещото взаимодействие с Европейския надзорен орган по защита на данните. Състоя се заседание на Комисията по жалбите към Съвместния надзорен орган за Европол.
 На заседанието на Съвместния надзорен орган по Шенген бе представен доклад за дейността през периода 2009 - септември 2011 г., както и планът за инспекция на Шенгенската информационна система SIS I+4All. Обсъди се достъпът на Европол до записите на Шенгенската информационна система (ШИС), както и проучване относно  правото на достъп до информацията в ШИС.
Съвместният надзорен орган по митниците разгледа прилагането на Рамковото решение относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по криминални въпроси и Митническата информационна система. Представен бе и доклад за инспекцията на Митническата информационна система. 
Работната група по полиция и правосъдие обсъди въпроси от общата европейска политика за надзор, и по-конкретно приложението на оценката на риска. Разискваха се нови насоки за взаимодействие на Работната група с органи, свързани със Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и ООН. Разгледаха се връзките с Работната група по чл.29 по отношение на текущите дейности на Работната група по полиция и правосъдие като проучване за обработка на ДНК профили, прилагането на Рамковото решение по защита на данните в третия стълб и др.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2