Български English Français
Начало » Участие на Комисията за защита на личните данни в работни срещи на Съвместни надзорни органи, координационни и работни групи

Участие на Комисията за защита на личните данни в работни срещи на Съвместни надзорни органи, координационни и работни групи

06.06.2011
 
            От 6 до 8 юни 2011 г. в Брюксел ще се проведат работни срещи на Съвместните надзорни органи по Шенген, Европол и Митници; Координационните групи по надзор на Евродак и Митническата информационна система и Работната група по полиция и правосъдие. Представители на Комисията за защита на личните данни са членовета на Комисията Мария Матева и Веселин Целков.
            Съвместният надзорен орган по Шенген ще избере свой председател и заместник-председател за период от една година, тъй като мандатът на предишните изтече на 10 март 2011г. Ще бъде разгледан планът за проверка на Шенгенската информационна система SIS I+4All. Ще се дискутира достъпът на Европол до Шенгенската информационна система.
            Съвместният надзорен орган по митниците ще разгледа прилагането на Рамково решениена Съвета 2008/977/ПВР (относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по криминални въпроси) и Митническата информационна система. Ще бъде проведена дискусия по подготовката на предстояща проверка на Митническата информационна система. Ще се състои среща на Съвместния надзорен орган с Координационната група по надзор на митническата информационна система.
            На срещата на Координационна група по надзор на Митническата информационна система ще бъде предоставена актуална информация за развитието на системата – настояща техническа платформа, развитие в нормативната уредба, развитие на предложението за изграждане на консолидирана информационна система. От Европейския надзорен орган по защита на данните ще бъде предоставена информация, постъпила от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).
            Координационната група по надзор на Евродак ще преразгледа регламента за Евродак. Ще дискутира първите изводи от координираната проверка по предварителното заличаване.
            Работната група по полиция и правосъдие ще обсъди по-нататъшните стъпки в политиката за надзор на европейските органи по защита на личните данни. Ще разгледа някои нерешени към момента въпроси като съвместно проучване на практиката по обработка и по-нататъшно използване на ДНК профилите в работата на органите по правоприлагането, план за действие по прилагането на Стокхолмската програма и преглед на управлението на информацията в сферата на свободата, сигурността и правосъдието.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2