Български English Français
Начало » Заседание на Работната група по чл. 29 от Директива 95/46

Заседание на Работната група по чл. 29 от Директива 95/46

04.04.2011
Заседание на Работната група по чл. 29 от Директива 95/46
            На 4 и 5 април 2011 г. в Брюксел се провежда заседание на Работната група по чл. 29 от Директива 95/46 на Европейския парламент и на Съвета за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движения на тези данни. Представител на Комисията за защита на личните данни e Красимир Димитров – член на комисията.
            Подгрупата по Бъдещето на личната неприкосновеност разглежда въпроси, свързани с режима на регистрация на администраторите на лични данни и разпоредбите, свързани с чувствителните данни. Подгрупата по Финансовите въпроси разглежда доклада по съвместния преглед на изпълнението на програмата за проследяване на финансирането на тероризма. Обект на дискусии са проблеми на он-лайн поведенческото рекламиране и Директивата за лична неприкосновеност в електронните комуникации. Други основни теми, които се разглеждат са услугите, свързани с гео-пространствени данни; преглед на действията на национално ниво по въпроси, касаещи Google Street View и Google Street View WiFi; безплатната уеб услуга, предоставена от Google за съставянето на детайлна статистика за посетителите на уебсайтове (Google Analytics). Провеждат се дискусии по въпросите на обвързващите корпоративни правила и стандартните договорни клаузи.
            През двата дни на заседанието се обсъждат въпроси, свързани с обработката на лични данни в системите на електронно правителство, на биометрични данни, на данни за здравето. Дискутират се преговорите по Споразуменията между ЕС и САЩ/Канада/Австралия за използването на резервационни данни на пътниците във връзка с борбата с тероризма и тежките престъпления.   Разглежда се Споразумението за защита на личните данни в сферата на полиция и правосъдие и начините за информираност на субектите на данни.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2