Български English Français
Начало » Комисията за защита на личните данни одобри образец на форма за предоставяне на информацията по чл. 261а, ал.4 от Закона за електронните съобщения

Комисията за защита на личните данни одобри образец на форма за предоставяне на информацията по чл. 261а, ал.4 от Закона за електронните съобщения

24.03.2011
На редовно заседание, проведено на 23 март 2011 г., Комисията за защита на личните данни одобри образец на форма за предоставяне от задължените по чл.261а, ал. 4 от ЗЕС субекти на информация относно:
- случаите, при които трафични данни са били предоставени на компетентните органи,
- времето, през което предприятията са съхранявали информацията до поискването й от тези органи и
- случаите, при които не е могло да се отговори на искане за данни.
Формата е изготвена след консултация с представители на предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и техни браншови организации. Целта на формата е да улесни както задължените да предоставят съответната информация предприятия, така и Комисията за защита на личните данни, в качеството й на надзорен орган, при предоставянето на обобщената информация на Народното събрание и на Европейската комисия.
Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги са задължени да предоставят посочената по-горе информация на Комисията за защита на личните данни в срок до 31 март 2011 г.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2