Български English Français
Начало » Комисията за защита на личните данни открива процедура за обществено обсъждане на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация

Комисията за защита на личните данни открива процедура за обществено обсъждане на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация

31.03.2023
 
С влизането в сила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), считано от 4 май 2023 г., КЗЛД ще осъществява функциите на Централен орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.
С изготвения проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация се предприемат мерки по чл. 22 от ЗЗЛПСПОИН, който изисква създаване на самостоятелно структурно звено в структурата на КЗЛД, изпълняващо функциите на канал за външно подаване на сигнали. Актуализират се и редица други разпоредби на Правилника на КЗЛД и на нейната администрация с цел отчитане на новите правомощия на Комисията, произтичащи от ЗЗЛПСПОИН.
Същевременно, с предлаганите изменения и допълнения се оптимизират правилата за работа на КЗЛД и нейната администрация по линия на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.
Информация за провежданото обществено обсъждане е публикувана на сайта на КЗЛД, раздел „Правна рамка”, подраздел „Проекти на нормативни актове” – ТУК, както и на Портала за обществени консултации – ТУК.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2