Български English Français
Начало » Указания на КЗЛД за обработване на лични данни на непълнолетни лица при изпълнение на административното наказание „обществено порицание”

Указания на КЗЛД за обработване на лични данни на непълнолетни лица при изпълнение на административното наказание „обществено порицание”

29.03.2023
 
В Комисията за защита на личните данни постъпи сигнал относно наложена практика по публикуване на интернет страниците на общините на обявления за наложени административни наказания „обществено порицание” на непълнолетни лица. Чрез тях се оповестяват публично, до неограничен брой лица и за неограничен срок, имената на непълнолетните лица, данни за точния им адрес и извършеното от тях нарушение.
Отчитайки високата обществена значимост на сигнала, както и необходимостта от привеждане на изпълнението на административното наказание „обществено порицание”, съгласно действащия Закон за административните нарушения и наказания, в съответствие с нормативните изисквания за защита на личните данни, КЗЛД счита, че се налага да бъдат дадени навременни и конкретни указания към ангажираните с тази дейност администратори на лични данни (административни органи) – административнонаказващите органи, общините и създадените към тях местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2