Български English Français
Начало » Кариери » КЗЛД обявява конкурс за длъжността „младши експерт”, в отдел "Информационна и контролна дейност", Дирекция "Правно-аналитична, информационна и контролна дейност"

КЗЛД обявява конкурс за длъжността „младши експерт”, в отдел "Информационна и контролна дейност", Дирекция "Правно-аналитична, информационна и контролна дейност"

21.07.2021

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
 
             II. За длъжността „младши експерт“ в отдел "Информационна и контролна дейност", Дирекция "Правно-аналитична, информационна и контролна дейност" - 1 щатна бройка при следните условия:
 
1.     Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 
-        Образование висше, образователно-квалификационна степен –бакалавър;
-        Професионално направление: право, социални и стопански науки, технически науки;
-        Придобита юридическа правоспособност  (Само за служители с юридическо образование и правоспособност, на които се зачита юридически стаж )
-        Професионален опит не се изисква;
-        Минимален ранг – Vмладши;
-        Вид правоотношение – служебно
 
2.     Специфични изисквания за заемане на длъжността:
 
-                  Владеене писмено и говоримо на английски език и ниво В2.Разпоредби, предвиждащи специфични изисквания: чл. 57, пар. 1, б. „ж“, „з“, чл. 70 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 23 от Правилника задейността на Европейския комитет за защита на данни, чл. 13 и чл. 14 от Конвенция № 108 на Съвета на Европа от 28.01.1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.
-                  Отлично познаване на Закона за защита на личните данни, Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация, Административно-процесуален кодекс, Гражданско-процесуален кодекс, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Закон за администрацията, Закон за държавния служител и др. Разпоредби, предвиждащи специфични изисквания: чл. 57 и чл. 58 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 10 от ЗЗЛД, чл. 1, ал. 1 от ПДКЗЛД.
 
3.       Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
 
-      Изготвяне на становища за одобряване на кодекси за поведение, за акредитиране на органи за наблюдение на кодекси за поведение и за акредитиране на сертифициращи органи.
-      Изготвя доклади, констативни актове, становища и други необходими документи по преписки във връзка с уведомления за нарушенията относно сигурността на личните данни по чл. 33 от Регламент (ЕС) 2016/679 и по чл. 67 от ЗЗЛД;.
-      Изготвяне на становища в процедура по предварителна консултация по чл. 36 от Регламент ЕС 2016/679 и чл. 12, ал. 2 и чл. 65 от ЗЗЛД.
-      Изграждане, поддържане и предоставяне на информация от публичните и непубличните регистри на Комисията, както и от другите информационни фондове на Комисията.
 
Основна месечна заплата за длъжността се определя в границите за ниво 22 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, съобразно придобития професионален опитнадвишаващ минималния за длъжността, както следва:
 
1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността – от 700 лв. до 1 600 лв.;
2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността – от 710 лв. до 2200 лв.;
3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността – от 720 лв. до 2 600 лв.
 
4.        Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.
- българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 
II. Общи условия за провеждане на конкурса
 
1.     Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
 
-        Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
-        Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
-        Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация
-        Копие от документи за придобита юридическа правоспособност (само за служители с юридическо образование и правоспособност)
-          Копия от документите, удостоверяващи продължителността и сферата на професионалния опит, ако има такъв;
-          Копия на документи, удостоверяващи владеенето на английски език на ниво В2.
 
2. Място и срок на подаване на документите за участие:
 
Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в Комисията за защита на личните данни на адрес:
гр. София – 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, стая № 102 – деловодство или по електронен път на kzld@cpdp.bg в 14 (четиринадесет) дневен срок за прием на документи, считано от дата на обявяване в Портала за работа в държавната администрация- https://jobs.government.bg. Срокът изтича в 17:00 часа на последния ден.
 
3. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъци или друга информация във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на Комисията за защита на личните данни, на горепосочения адрес и на интернет страницата на КЗЛД - www.cpdp.bg
 
Телефони за контакти: 02 9153-549
 
 
                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:               /п/
 
                                                                                    ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ

Файлове за сваляне

Заявление за участие в конкурс (DOC)
Заявление за участие в конкурс (PDF)
Декларация по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (DOC)
Декларация по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings