Български English Français
Начало » По жалби » Съобщение до „Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по гастроентерология д-р Ивета Николова-Билчева” ЕООД с ЕИК-203718342

Съобщение до „Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по гастроентерология д-р Ивета Николова-Билчева” ЕООД с ЕИК-203718342

14.07.2021
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с подадена жалба с рег. № ППН-02-281 от 20.05.2019 г., Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) с настоящото уведомява „Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по гастроентерология д-р Ивета Николова-Билчева ЕООД, в качеството на ответна страна, че от датата на поставяне в Интернет страницата на КЗЛД на съобщението, се счита за уведомен по горепосочената жалба, че ще бъде проведено открито заседание, на което жалба с рег. № ППН-02-281 от 20.05.2019 г., ще бъде разгледана по същество. Дата на провеждане на заседанието е 21.07.2021 г. от 13.00 часа, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, заседателна зала. Присъствието на откритото заседание не е задължително.
Комисията уведомява управителя на дружеството, че при желание при присъства на заседанието, допускането до сградата на КЗЛД ще става само при спазване на действащите противоепидемични мерки, произтичащи от извънредната епидемична обстановка в страната. Конкретните мерки, предприети от КЗЛД са публикувани на сайта ѝ.
В случай, че ответната страна желае да се запознае с материалите по жалбата, КЗЛД уведомява, за възможността за изпращането им по електронна поща. Същите са достъпни и в деловодството на Комисията за защита на личните данни.
Настоящото съобщение се счита за връчено с изтичането на 7 дни от дата на публикуването му на интернет страницата на КЗЛД.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на лични

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings