Български English Français
Начало » Кариери » Решение за системата за определяне на резултатите по реда на чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл. за длъжността „младши експерт”, в отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти” към Дирекция „Правно-нормативна и международна дейност” (без изискване за юридическо образование)

Решение за системата за определяне на резултатите по реда на чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл. за длъжността „младши експерт”, в отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти” към Дирекция „Правно-нормативна и международна дейност” (без изискване за юридическо образование)

07.07.2021
 
Решение за системата за определяне на резултатите по реда на чл. 34, ал. 3  от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (в сила до 31.12.2021 г.)
 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИ И КОЕФИЦИЕНТИ: 
1. Провеждане на тест.
Тестът да включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на Комисията за защита на личните данни и с професионалната област на длъжността, както и познаване на следните нормативни документи: Регламент /ЕС/2016/679 – Общ регламент относно защита на данните, Закон за защита на личните данни и Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, Административно-процесуален кодекс, Закон за административните нарушения и наказания и други, свързани с областите на дейност.
Конкурсната комисия реши тестът да бъде съставен от 20 въпроса. Кандидатите да бъдат допускани до по-нататъшно участие в конкурса само при посочени минимум 14 верни отговора от 20 възможни. Всеки верен отговор носи на кандидата 0,25 точки. Общият сбор от точки за успешно издържан тест е 3,5.
Определи - коефициент 3, с който да се умножи резултатът на кандидатите от теста.
Всеки въпрос в теста има един възможен верен отговор. При зачертаване на повече от един отговор, отговорът се счита за грешен. Не се допуска на теста да има отбелязвания, зачертавания, полагане на знаци и/или подписи, в противен случай същия се анулира и се архивира към конкурсната процедура.
Време за решаване на теста - 60 минути.
2. Провеждане на интервю.
Комисията взе решение, минималния резултат, при който кандидатите ще се считат за успешно издържали интервюто, да е 3,00. Определя - коефициент 5, с който да се умножи резултатът на кандидатите от интервюто.
 Математическият способ за определяне на окончателна оценка от интервюто: Срещу всяка компетентност, определена в образец 5 към Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, всеки член на комисията поставя оценка от 1 до 5. Оценките за седемте компетентности се събират и се делят на седем. Получава се дробно число, закръглено до две цифри след дробната запетая. Така получените оценки на всеки от членовете на комисията се събират и се делят на броя на членовете на комисията.  За получаване на оценка за интервюто, полученото число се умножава с определения коефициент за тежест.
3. Окончателния резултат на кандидатите е сбор от резултатите, получен при решаването на теста и от интервюто.
 
На основание чл. 34, ал. 4 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (в сила до 31.12.2021 г.)
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

Допуснати кандидати трябва да се явят на 08.07.2021 г. от 09:00 ч. в сградата на Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София, бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2 за решаване на тест.

Посочените допуснати кандидати, които са решили успешно теста трябва да се явят на 08.07.2021 г. от 11:00 ч. в сградата на Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София, бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2 за провеждане на интервю.
На основание чл. 34, ал. 3, изр. второ от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (в сила до 31.12.2021 г.)
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
Не по-късно от 24 часа преди датата на провеждането на конкурса да се обяви на интернет страницата на Комисия за защита на личните данни системата за определяне на резултатите.
 
Подписи на членовете на конкурсната комисия:
1. Кристина Радкова – председател
2. Христо Аламинов – член
3. Дима Христова – член
4. Николай Стоянов – член
 
Дата: 05.07.2021 г.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings