Български English Français
Начало » По жалби » Съобщение до Иван Благоев

Съобщение до Иван Благоев

11.06.2021
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс уведомяваме Иван Благоев, в качеството му на подател на жалба № ППН-02-210/28.04.2021 г., че за да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Чл. 38а, ал. 2 от Закона за защита на личните данни предвижда, че не се разглеждат жалби, които не са подписани от подателя или от негов представител по закон или пълномощие. С оглед обстоятелството, че жалбата е подадена по електронен път без електронен подпис, в 3-дневен срок от публикуване на настоящoто съобщение жалбоподателят следва да потвърди жалбата, като я подпише със собственоръчен или електронен подпис. Изпращане на сканирано копие на жалбата не е валидно сезиране на Комисията.
Жалбите се подават в деловодството на КЗЛД, с писмо (по пощата или куриер), по факс, по електронен път, ако са подписани с електронен подпис или по електронен път през Система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление”.
При неизпълнение на дадените указания в срок, започнатото административното производство ще бъде прекратено.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личниКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings