Български English Français
Начало » По жалби » Съобщение до Сезгин Хасан Ибрямов

Съобщение до Сезгин Хасан Ибрямов

11.06.2021
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с подадена жалба с рег. № ППН-01-582 от 13.08.2020 г., Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) с настоящото уведомява г-н Сезгин Хасан Ибрямов, в качеството на ответна страна, че от датата на поставяне в Интернет страницата на КЗЛД на съобщението, се счита за уведомен по горепосочената жалба, че ще бъде проведено открито заседание, на което жалба с рег. № ППН-01-582 от 13.08.2020 г., ще бъде разгледана по същество. Дата на провеждане на заседанието е 16.06.2021 г. от 13.00 часа, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, заседателна зала. Присъствието на откритото заседание не е задължително.
Комисията уведомява г-н Ибрямов, че при желание при присъства на заседанието, допускането до сградата на КЗЛД ще става само при спазване на действащите противоепидемични мерки, произтичащи от извънредната епидемична обстановка в страната. Конкретните мерки, предприети от КЗЛД са публикувани на сайта ѝ.
С оглед разпределяне на доказателствената тежест в процеса, КЗЛД указва, че от датата на публикуване на настоящото съобщение в страницата на административни орган, но не по-късно от дата на откритото заседание, следва да представи допълнителни доказателства, ако разполага с такива. В случай, че желае да се запознае с материалите по жалбата, КЗЛД уведомява, за възможността за изпращането им по електронна поща. Същите са достъпни и в деловодството на Комисията за защита на личните данни.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личниКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings