Български English Français
Начало » Кариери » КЗЛД обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител за незаетата длъжност „юрисконсулт”, в отдел „Правни производства и процесуално представителство” към Дирекция „Правни производства и надзор”

КЗЛД обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител за незаетата длъжност „юрисконсулт”, в отдел „Правни производства и процесуално представителство” към Дирекция „Правни производства и надзор”

08.06.2021
  КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА
 
за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител за незаетата длъжност „юрисконсулт”, в отдел Правни производства и процесуално представителство” към Дирекция „Правни производства и надзор” – 2 бр. с длъжностно ниво в КДА – 11, наименование на длъжностното ниво – Експертно ниво 7
 
1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжностите:
• степен на образование – магистър;
• специалност, при която е придобито образованието: право, придобита юридическа правоспособност;
• професионален опит – не се изисква;
• минимален ранг за заемане на длъжността - V младши;
• вид правоотношение – служебно;
• владеене на английски език на ниво минимум В1.
 
2. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
• Осъществява процесуалното представителство пред съда и други юрисдикции по подадени искания и жалби срещу решения на комисията във връзка с правомощията ѝ по ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни;
• Проучва постъпили жалби и изготвя мотивирани правни становища по редовност, допустимост и основателност;
• Изготвя мотивирани проекти на решения;
• Във връзка с разпределени по съответния ред преписки, изготвя подробни указания до субектите на данни относно упражняване на правата им по ЗЗЛД и Регламент ЕС 2016/679;
• Осъществява консултации във връзка със запитвания по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 и на националното законодателство за защита на личните данни;
• Изпълнява и други задачи в рамките на областите на дейността, възложени от прекия ръководител.
 
3. Необходими документи:
• заявление до председателя на Комисия за защита на личните данни за участие в подбора (свободен текст);
• автобиография;
• копие от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен и придобита правоспособност;
• копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
• копие на формуляр за оценка на изпълнението на длъжността с поставена годишна оценка от последното оценяване – само за назначените по чл. 15 от ЗДСл. (по заместване).
 
4. Минимален размер на основната заплата е 710 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.
 
5. Място и срок за подаване на необходимите документи:
Документите се подават в Комисията за защита на личните данни на адрес - гр. София –1592, бул. Проф. „Цветан Лазаров” № 2, стая № 102 – деловодство всеки работен ден до 17.00 часа или по електронен път на kzld@cpdp.bg в 14 (четиринадесетдесет) дневен срок от публикуване на обявата в Портала за работа в държавната администрация- https://jobs.government.bg.
 
6. Определям начин на провеждане на подбора, съгласно утвърдените критерии:
· Преглед на представените от кандидатите документи;
· Събеседване.
 
7. Подборът на кандидатите ще се извърши съгласно утвърдените критерии от  комисия в състав:
Председател – Катя Станимирова – директор на Дирекция „Правни производства и надзор"
Членове:
1. Красимира Първанова – началник на отдел „Правни производства и процесуално представителство”;
2. Христо Гергов – главен юрисконсулт в отдел „Правни производства и процесуално представителство”;
3. Николай Стоянов – главен юрисконсулт в отдел „Управление на ресурсите”, Д УРАПО.
 
При отсъствие на председателя или на член от комисията, той се представлява от заместващия го служител, който изпълнява в пълен обем правата и задълженията на отсъстващия служител.
 
За избрания кандидат прекият ръководител на длъжността подготвя мотивирано предложение  за назначаване съгласувано с контролиращия ръководител.
 
Кандидатите, които не са избрани при подбора, се уведомяват по електронната поща.

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings