Български English Français
Начало » По жалби » Съобщение до Любомир Красимиров Ганчев

Съобщение до Любомир Красимиров Ганчев

07.06.2021


На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс уведомяваме Любомир Красимиров Ганчев, че Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба рег. № ППН-01-927/31.12.2020 г., подадена от Десислава Константинова Рачева. Любомир Красимиров Ганчев е конституиран като заинтересована страна в производството. Кметът на кметство Стамболово е конституиран като ответна страна в производството.
Жалбата ще бъде разгледана по същество в открито заседание на КЗЛД, което ще се проведе на 16 юни 2021 г. от 13.00 часа в сградата на КЗЛД на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (в сградата на Института по отбрана към Министерството на отбраната), ет. 4, Заседателна зала. Присъствието на откритото заседание не е задължително.
При желание за присъствие на заседанието, допускането до сградата ще става само при спазване на действащите противоепидемични мерки, произтичащи от извънредната епидемична обстановка в страната.  Конкретните мерки, предприети от КЗЛД, са публикувани на сайта ѝ.
В 7-дневен срок, но не по-късно от насроченото открито заседание, Любомир Красимиров Ганчев може да се запознае с материалите по преписката и да изрази писмено становище по изложените в жалбата твърдения с представяне на относими по случая доказателства, в случай че разполага с такива.
Материалите по жалбата са на разположение в деловодството на КЗЛД в работно време от понеделник до петък от 9.00 – 17.00 часа, в случай че Любомир Красимиров Ганчев желае да се запознае с тях.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на лични

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings