Български English Français
Начало » Кариери » КЗЛД обявява конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Информационна и контролна дейност”, дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна дейност”

КЗЛД обявява конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Информационна и контролна дейност”, дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна дейност”

04.06.2021
  КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОБЯВЯВА КОНКУРС
 
I. За длъжността „старши експертв отдел „Информационна и контролна дейност, дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна дейност” - 1 щатна бройка при следните условия:
 
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Образование висше, образователно-квалификационна степен – магистър;
- Професионално направление „Социални, стопански и правни науки``;
- Специалност- право;
- Придобита юридическа правоспособност;
- Минимален професионален опит 2 години в съответната област и/или в администрацията и/или минимален ранг – IVмладши;
 
2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- владеене писмено и говоримо на английски език. Разпоредби, предвиждащи специфични изисквания: чл. 57, пар. 1, б. „ж”, „з”, чл. 70 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 23 от Правилника задейността на Европейския комитет за защита на данни, чл. 13 и чл. 14 от Конвенция № 108 на Съвета на Европа от 28.01.1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.
- отлично познаване на Закона за защита на личните данни, Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация, Административно-процесуален кодекс, Гражданско-процесуален кодекс, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Закон за администрацията, Закон за държавния служител и др. Разпоредби, предвиждащи специфични изисквания: чл. 57 и чл. 58 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 10 от ЗЗЛД, чл. 1, ал. 1 от ПДКЗЛД
 
3. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- Изготвяне на становища за одобряване на кодекси за поведение, за акредитиране на органи за наблюдение на кодекси за поведение и за акредитиране на сертифициращи органи.
- Участие в извършването на периодичен преглед на издадените сертификати.
- Изготвяне на становища в процедура по предварителна консултация по чл. 36 от Регламент ЕС 2016/679 и чл. 12, ал. 2 и чл. 65 от ЗЗЛД.
- Изграждане, поддържане и предоставяне на информация от публичните и непубличните регистри на Комисията, както и от другите информационни фондове на Комисията.
 
Основна месечна заплата за длъжността се определя в границите за ниво 19 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, съобразно придобития професионален опит надвишаващ минималния за длъжността, както следва:
1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността – от 730 лв. до 1 850 лв.
2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността – от 740 лв. до 2500 лв.;
3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността – от 760 лв. до 2 900 лв.
 
4.  Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю;
- българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 
II. Общи условия за провеждане на конкурса
1. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация
- Копие от документи за придобита юридическа правоспособност;
- Копия от документите, удостоверяващи продължителността и сферата на професионалния опит;
- Копия на документи, удостоверяващи владеенето на английски език.
 
2. Място и срок на подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София – 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, стая № 102 – деловодство или по електронен път на kzld@cpdp.bg в 14 (четиринадесет) дневен срок за прием на документи, считано от дата на обявяване в Портала за работа в държавната администрация- https://jobs.government.bg. Срокът изтича в 17:00 часа на последния ден.
 
3. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъци или друга информация във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на Комисията за защита на личните данни, на горепосочения адрес и на интернет страницата на КЗЛД - www.cpdp.bg
 
Телефони за контакти: 02 9153-549
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВФайлове за сваляне

Заявление за участие в конкурс (DOC)
Заявление за участие в конкурс (PDF)
Декларация по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (DOC)
Декларация по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings