Български English Français
Начало » Кариери » КЗЛД обявява конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти”, дирекция „Правно-нормативна и международна дейност”

КЗЛД обявява конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти”, дирекция „Правно-нормативна и международна дейност”

04.06.2021
  КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОБЯВЯВА КОНКУРС
 
I. За длъжността „младши експерт”, в отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти” към Дирекция „Правно-нормативна и международна дейност” – 1 бр.
 
1. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
- степен на образование – магистър;
-  специалност, при която е придобито образованието: право;
-  професионален опит – не се изисква;
- минимален ранг за заемане на длъжността - V младши;
- вид правоотношение – служебно.
 
2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- владеене писмено и говоримо на английски език. Разпоредби, предвиждащи специфични изисквания: чл. 57, пар. 1, б. „ж“, „з“, чл. 70 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 23 от Правилника задейността на Европейския комитет за защита на данни, чл. 13 и чл. 14 от Конвенция № 108 на Съвета на Европа от 28.01.1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.
- отлично познаване на Закона за защита на личните данни, Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация, Административно-процесуален кодекс, Гражданско-процесуален кодекс, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Закон за администрацията, Закон за държавния служител и др. Разпоредби, предвиждащи специфични изисквания: чл. 57 и чл. 58 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 10 от ЗЗЛД, чл. 1, ал. 1 от ПДКЗЛД.
 
3. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- Подпомага участието на Комисията за защита на личните данни в работата на работни групи и подгрупи в Европейския съюз;
- Изготвя проекти на позиции във връзка с участието на Комисията в работата на работни групи и подгрупи в Европейския съюз;
- Участва в изготвяне на проекти за двустранни и многостранни споразумения в областта на защита на личните данни;
- Подготвя документи за съгласувателни процедури;
- Анализира опита и работата на международните организации и институции и чуждестранното законодателство и изготвя становища;  
- Анализира резултатите от прилагането на нормативните актове и международните договори в областта на защитата на личните данни и дава становища относно необходимостта от предприемане на съответни национални мерки;
- Осъществява процесуално представителство пред съда;
- Участва в изготвянето на предложения за участие в проекти и програми с национално и международно финансиране;
- Участва в проучването и подготовката на проектна документация, като следва установените процедури, осъществява съдействие в процеса на мониторинга на програмите;
- Текущо изпълнява и други законосъобразни задачи, възложени от прекия ръководител.
 
Основна месечна заплата за длъжността се определя в границите за ниво 22 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, съобразно придобития професионален опит надвишаващ минималния за длъжността, както следва:
1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността – от 700 лв. до 1 600 лв.;
2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността – от 710 лв. до 2 200 лв.;
3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността – от 720 лв. до 2 600 лв.
 
4.Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю;
- българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 
II. Общи условия за провеждане на конкурса:
1. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл
- Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.;
- Владеене на английски език на ниво минимум В1.
 
2. Място и срок на подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София – 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, стая № 102 – деловодство или по електронен път на kzld@cpdp.bg в 14 (четиринадесет) дневен срок за прием на документи, считано от дата на обявяване в Портала за работа в държавната администрация- https://jobs.government.bg. Срокът изтича в 17:00 часа на последния ден.
 
3. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъци или друга информация във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на Комисията за защита на личните данни, на горепосочения адрес и на интернет страницата на КЗЛД - www.cpdp.bg
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВФайлове за сваляне

Заявление за участие в конкурс (DOC)
Заявление за участие в конкурс (PDF)
Декларация по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (DOC)
Декларация по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings