Български English Français
Начало » По жалби » Съобщение до Здравко Митомиров Славов

Съобщение до Здравко Митомиров Славов

27.05.2021
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с подадена жалба с рег. № ППН-01-291 от 20.03.2019 г., Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) с настоящото уведомява г-н Здравко Митомиров Славов, че след изтичане на 7-дневен срок от датата на поставяне в интернет страницата на КЗЛД на съобщението, последният се счита за уведомен за насрочено открито заседание на комисията, което ще се проведе на 02.06.2021 г. в заседателната зала, в сградата на КЗЛД, която се намира на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личниКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings