Български English Français
Начало » По жалби » Съобщение до „ПЛМ ТАБАКО” ЕООД

Съобщение до „ПЛМ ТАБАКО” ЕООД

17.05.2021
 
На основание разпоредбата на чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), уведомява дружеството „ПЛМ ТАБАКО“ ЕООД с ЕИК-201909377, в качеството му на ответна страна, по жалба № ППН-01-530/07.06.2019 г. за постановено по жалбата Решение с № ППН-01-530/2019 г. от 31.03.2021 г., на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), като получаването му не е потвърдено на посочения в ТРРЮЛНЦ адрес.
Уведомяваме представителите на юридическото лице, че в 7-дневен срок от датата на поставяне в Интернет страницата на КЗЛД на настоящото съобщение, можете да получите цитираното по-горе решение в деловодството на Комисията в приемно време от понеделник до петък от 9.00 - 17.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.
Настоящото съобщение се счита за връчено с изтичането на 7 дни от дата на публикуването му на интернет страницата на КЗЛД.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от изтичането на срока, в който съобщението се смята за връчено, чрез Комисия за защита на личните данни, пред Административен съд – София град.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings