Български English Français
Начало » По жалби » Съобщение до ЕТ „ЯНИТА-ЯНКА ДОНЕВА”

Съобщение до ЕТ „ЯНИТА-ЯНКА ДОНЕВА”

17.05.2021
 
На основание разпоредбата на чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), уведомява ЕТ „ЯНИТА-ЯНКА ДОНЕВА“ с ЕИК-117599064, в качеството ѝ на ответна страна, по жалба № ППН-01-290/20.03.2019 г. за постановено по жалбата Решение с № ППН-01-290/2019 г. от 13.01.2021 г., на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), като получаването му не е потвърдено на посочения в ТРРЮЛНЦ адрес.
Уведомяваме ЕТ „ЯНИТА-ЯНКА ДОНЕВА“, че в 7-дневен срок от датата на поставяне в Интернет страницата на КЗЛД на настоящото съобщение, можете да получите цитираното по-горе решение в деловодството на Комисията, в приемно време от понеделник до петък от 9.00 - 17.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.
Настоящото съобщение се счита за връчено с изтичането на 7 дни от дата на публикуването му на интернет страницата на КЗЛД.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от изтичането на срока, в който съобщението се смята за връчено, чрез Комисия за защита на личните данни, пред Административен съд – София град.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings