Български English Français
Начало » По жалби » Съобщение до Магдалена Тодорова

Съобщение до Магдалена Тодорова

15.04.2021
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с жалба с рег. № ППН-01-96 от 03.02.2021 г., уведомява Магдалена Тодорова, че в деловодството на КЗЛД, на адрес град София, бул. “Цветан Лазаров“ № 2, е оставен адресиран до нея документ с рег.  ППН-01-96(2021)#1 от 18.03.2021 г., който може да получи в едноседмичен срок, считано от датата на връчване на настоящото съобщение.
Настоящото съобщение се счита за връчено с изтичането на 7 дни от дата на публикуването му на интернет страницата на КЗЛД.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личниКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings