Български English Français
Начало » Кариери » КЗЛД обявява конкурс за длъжността „старши юрисконсулт” в отдел „Контрол и административно-наказателни производства” в дирекция „Правни производства и надзор”

КЗЛД обявява конкурс за длъжността „старши юрисконсулт” в отдел „Контрол и административно-наказателни производства” в дирекция „Правни производства и надзор”

15.04.2021
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
 
СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ - 2 щатни бройки в отдел „Контрол и административно-наказателни производства” към дирекция „Правни производства и надзор”, при следните условия:
 
1. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- Осъществява контрол по прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и издадени въз основа на тях подзаконови нормативни актове, както и релевантни актове на Европейското законодателство;
- Участва в разследвания под формата на одити и проверки, съгласно плана на КЗЛД, дирекцията и отдела;
- При разследванията и проверките дава необходимите консултации на определените длъжностни лица, относно правилното прилагане на законодателството, с цел съчетаване на контролната и превантивната дейност;
- Изготвя констативни актове, проекти на Решения за налагане на корективни мерки по чл. 58 от Регламента, а в случаите на констатирани нарушения съставя Актове за установяване на административни нарушения (АУАН);
- Изготвя наказателни постановления (НП) и/или на Резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства.
- Осъществява процесуално представителство пред районните и административни съдилища при обжалване на наказателни постановления (след упълномощаване) и решения на надзорния орган;
- Предоставя информация от дейността си за водене на регистрите в отдела, относно резултатите от извършените проверки, издадените Решения, АУАН и НП;
- Отговаря за точното водене на електронния регистър на Решения, АУАН и НП.
 
2. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
2.1.Минимални изисквания за заемане на длъжностите:
-  степен на образование – магистър;
-  професионално направление: право
-  придобита юридическа правоспособност;
-  професионален опит – 2 години;
-  минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши;
2.2  Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- Отлично познаване на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни, Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация, Административнопроцесуалния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания. Разпоредби, предвиждащи специфични изисквания: чл. 57 и чл. 58 от Рагламент (ЕС) 2016/679, чл. 10 ЗЗЛД, чл. 1, ал. 1 от ПДКЗЛД.
- Владеене на английски език – Ниво Б1: Разпоредби, предвиждащи специфични изисквания: чл. 57, пар. 1, б. „ж”, „з“, чл. 70 от Рагламент (ЕС) 2016/679, чл. 23 от Правилника за дейността на Европейския комитет за защита на данни, чл. 13 и чл. 14 от Конвенция № 108 на Съвета на Европа от 28.01.1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.
-
3. Размерът на основна месечна заплата за длъжността е в границите от 650 до 2500 лв., съобразно придобития професионален опит. Съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, длъжността е Експертно ниво 4, с определени 4 степени на основните месечни заплати. Съгласно разпоредбите на чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация  I Вътрешните правила за заплатите в КЗЛД, индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва: 1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността; 2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността; 3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.
 
4. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за длъжността при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 
5. Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.
 
6. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация
- Копие от документи за придобита юридическа правоспособност;
- Копия от документите, удостоверяващи продължителността и сферата на професионалния опит.
- Копия на документи, удостоверяващи владеенето на английски език на ниво минимум В1.
 
7. Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в Комисията за защита на личните данни на адрес - гр. София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, стая № 102 - деловодство, в 14-дневен срок от публикуване на обявата.
 
8. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъци или друга информация във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на Комисията за защита на личните данни на горепосочения адрес и на интернет страницата на КЗЛД - www.cpdp.bg
 
Телефони за контакти: 02 9153-549
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ

Файлове за сваляне

Заявление за участие в конкурс (DOC)
Заявление за участие в конкурс (PDF)
Декларация по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (DOC)
Декларация по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings