Български English Français
Начало » Кариери » КЗЛД обявява конкурс за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Правни производства и процесуално представителство ” в дирекция „Правни производства и надзор”

КЗЛД обявява конкурс за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Правни производства и процесуално представителство ” в дирекция „Правни производства и надзор”

24.03.2021
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОБЯВЯВА КОНКУРС
 
I. За длъжността Юрисконсулт, в отдел „Правни производства и процесуално представителство” към дирекция „Правни производства и надзор” – 2 бр.
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
- степен на образование – магистър;
- специалност, при която е придобито образованието: право, придобита юридическа правоспособност;
- професионален опит – не се изисква;
- минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;
- вид правоотношение – служебно.
 
2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- владеене на английски или друг официален език на ЕС на работно ниво;
- добри компютърни умения;
- отлично познаване на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни Регламент ЕС 2016/679, Правилника за организацията и дейността на Комисията за защита на личните данни, Административнопроцесуален кодекс, Гражданскопроцесуален кодекс и др., свързани с областите на дейност;
- способност да работи конструктивно и ефективно в екип;
- способност да работи под напрежение;
- да познава нормативната уредба, специфична за дейността на Комисията.
 
3. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- Осъществява процесуалното представителство пред съда и други юрисдикции по подадени искания и жалби срещу решения на комисията във връзка с правомощията ѝ по ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни;
- Проучва постъпили жалби и изготвя мотивирани правни становища по редовност, допустимост и основателност;
- Изготвя мотивирани проекти на решения;
- Във връзка с разпределени по съответния ред преписки, изготвя подробни указания до субектите на данни относно упражняване на правата им по ЗЗЛД и Регламент ЕС 2016/679;
- Осъществява консултации във връзка със запитвания по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 и на националното законодателство за защита на личните данни;
- Изпълнява и други задачи в рамките на областите на дейността, възложени от прекия ръководител.
Основна месечна заплата за длъжността – в границите от 650 до 2200 лв., съобразно придобития професионален опит.
 
4.Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.
 
II. Общи условия за провеждане на конкурса:
1. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл
- Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, правоспособност, допълнителна квалификация и др.;
- Копие от документи за придобита юридическа правоспособност;
- Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако има такъв;
- Владеене на английски език на ниво минимум В1.
 
2. Място и срок на подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в Комисията за защита на личните данни на адрес:
гр. София – 1592
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
стая № 102 - деловодство
Краен срок за подаване на документи - 17:00 ч. на 09.04.2021 г.
 
3. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъци или друга информация във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на Комисията за защита на личните данни, на горепосочения адрес и на интернет страницата на КЗЛД - www.cpdp.bg.

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ

Файлове за сваляне

Заявление за участие в конкурс (DOC)
Заявление за участие в конкурс (PDF)
Декларация по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (DOC)
Декларация по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings