Български English Français
Начало » Кариери » КЗЛД oбявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител на длъжност „старши експерт” в отдел „Информационна и контролна дейност” в дирекция ПАИКД

КЗЛД oбявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител на длъжност „старши експерт” в отдел „Информационна и контролна дейност” в дирекция ПАИКД

18.03.2021
  КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител на длъжностстарши експерт” - 1 щатна бройка в отдел „Информационна и контролна дейност, Дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна дейност

 
1. Основните задължения за длъжността старши експерт“ в отдел „Информационна и контролна дейност, Дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна дейност са:
· Изготвяне на становища за одобряване на кодекси за поведение, за акредитиране на органи за наблюдение на кодекси за поведение и за акредитиране на сертифициращи органи.
· Участие в извършването на периодичен преглед на издадените сертификати.
· Изготвяне на становища в процедура по предварителна консултация по чл. 36 от Регламент ЕС 2016/679 и чл. 12, ал. 2 и чл. 65 от ЗЗЛД.
· Изграждане, поддържане и предоставяне на информация от публичните и непубличните регистри на Комисията, както и от другите информационни фондове на Комисията.
· Осъществява процесуално представителство пред съда по жалби срещу актове на комисията, приети по предложение на дирекцията, и предоставя текуща информация на комисията по движението на съдебните дела във връзка с тези производства;
 

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжностите:
· образователна степен – магистър;
· професионално направление –право;
· придобита юридическа правоспособност
· ранг – IV младши;
· професионален опит – 2 години;
· Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение на пълно работно време в друга администрация и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл.;
· Владеене на английски език на ниво минимум В1.
 

3. Необходими документи:
· заявление до председателя на Комисия за защита на личните данни за участие в подбора (свободен текст);
· автобиография;
· копие от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен и придобита правоспособност;
· копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
· копие на формуляр за оценка на изпълнението на длъжността с поставена годишна оценка от последното оценяване – само за назначените по чл. 15 от ЗДСл. (по заместване).
 
4. Минимален размер на основната заплата е 650 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.
 

5. Място и срок за подаване:
Документите се подават в Комисията за защита на личните данни на адрес - гр. София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, стая № 102 – деловодство или по електронен пътна kzld@cpdp.bg в 14 (четиринадесетдесет) дневен срок за прием на документи, считано от дата на обявяване в Портала за работа в държавната администрация - https://jobs.government.bg.
 
6. При наличие на повече от един кандидат подборът ще се извърши от комисия, въз основа на:
· Преглед на представените от кандидата необходими документи.
· Събеседване за преценка на професионалните и делови качества на кандидатите.
 
Лице за контакт: Николай Стоянов – главен юрисконсулт в отдел „Управление на ресурсите”, телефон – 02 915 35 49.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings