Български English Français
Начало » По жалби » Съобщение до Боян Иванов

Съобщение до Боян Иванов

16.03.2021
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с подадена жалба с рег. № ППН-01-698 от 07.10.2020 г., Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) с настоящото уведомява г-н Боян Иванов, че в 7-дневен срок от датата на поставяне в Интернет страницата на КЗЛД на съобщението, следва да предостави информация относно: обема от лични данни, които счита, че са неправомерно обработени. Да потвърди жалбата си, като я подпише саморъчно или с електронен подпис, предвид обстоятелството, че същата е изпратена по електронна поща.
Уведомява г-н Иванов, че неотстраняването на недостатъците в искането ще доведе до прекратяване на производството по горецитираната жалба.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личниКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings