Български English Français
Начало » Кариери » КЗЛД обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител на длъжност „главен юрисконсулт” в отдел „„Административно-правно обслужване” в Дирекция УРАПО

КЗЛД обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител на длъжност „главен юрисконсулт” в отдел „„Административно-правно обслужване” в Дирекция УРАПО

12.03.2021
 
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител на длъжност „главен юрисконсулт - 1 щатна бройка в отдел Административно-правно обслужване в дирекция Управление на ресурсите и административно-правно обслужване

1. Основните задължения за длъжност „главен юрисконсулт - 1 щатна бройка в отдел „Административно-правно обслужване в Дирекция „Управление на ресурсите и административно-правно обслужванеса:
· Осъществява процесуално представителство по дело, свързани със служебни и трудови правоотношения, по дела свързани със собствеността на КЗЛД и по проведени и обжалвани процедури по ЗОП;
· Изготвя правни анализи и становища по правни проблеми свързани с дейността на Комисията;
· Участва в изготвяне на документи за възлагане на обществени поръчки, осъществява предварителен контрол при подготовката, организацията на процедурите по възлагане на обществени поръчки и участва в провеждане на процедурите;
· Организира дейността по окомплектоването, описа и съхраняването на досиетата по приключилите обществени поръчки;
· Поддържа електронен регистър на проведените процедури по ЗОП, изпраща обявленията до Регистъра по обществени поръчки – АОП, както и информацията за сключените договори;
· Изготвя проекти на заповеди и други административни актове, в това число вътрешни правила свързани с дейността на КЗЛД и нейната админстрация;
· Изготвя проекти на договори, по които Комсията е страна, осъществява контрол за законосъобразност на сключенте договори, следи за изпълнението им;
· Поддържа електронен регистър на сключените договори;
· Изготвя проекти на отговори и решения по ЗДОИ;
· Текущо изпълнява и други задачи, възложени от прекия ръководител.
 

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжностите:
· образователна степен – магистър;
· професионално направление –право;
· придобита юридическа правоспособност
· ранг – II младши;
· професионален опит – 5 години;
· кандидатите да са назначени по служебно правоотношение на пълно работно време в друга администрация и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване определен по реда на чл. 12 от ЗДСл.
 

3. Необходими документи:
· заявление до председателя на Комисия за защита на личните данни за участие в подбора (свободен текст);
· автобиография;
· копие от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен и придобита правоспособност;
· копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.
 
4. Минимален размер на основната заплата е 720 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.
 

5. Място и срок за подаване:
Документите се подават в Комисията за защита на личните данни на адрес - гр. София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, стая № 102 – деловодство или по електронен път на kzld@cpdp.bg в 10 (десет) дневен срок за прием на документи, считано от дата на обявяване в Портала за работа в държавната администрация - https://jobs.government.bg.
 
6. При наличие на повече от един кандидат подборът ще се извърши от комисия, въз основа на:
· Преглед на представените от кандидата необходими документи.
· Събеседване за преценка на професионалните и делови качества на кандидатите.
 
Лице за контакт: Николай Стоянов – главен юрисконсулт в отдел „Управление на ресурсите, телефон – 02 9 153 549.

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings