Български English Français
Начало » По жалби » Съобщение до Николай Барутчиев

Съобщение до Николай Барутчиев

12.03.2021
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с подадена жалба с рег. № ППН-02-465 от 03.11.2020 г., Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) с настоящото уведомява г-н Николай Барутчиев, че в 7-дневен срок от датата на поставяне в Интернет страницата на КЗЛД на съобщението, да потвърди жалбата си, като я подпише саморъчно или с електронен подпис, предвид обстоятелството, че същата е изпратена по електронна поща.
Уведомява г-н Барутчиев, че неотстраняването на недостатъците в искането ще доведе до прекратяване на производството по горецитираната жалба.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личниКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings