Български English Français
Начало » По жалби » Съобщение до Ивайло Иванов

Съобщение до Ивайло Иванов

24.02.2021
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с подадена жалба с рег. № ППН-01-682 от 29.09.2020 г., Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) с настоящото уведомява г-н Ивайло Иванов, че в 7-дневен срок от датата на поставяне в Интернет страницата на КЗЛД на съобщението, следва да предостави информация относно: администратор/лице срещу което е насочена жалбата (три имена и адрес за кореспонденция). Да потвърди жалбата си, като я подпише саморъчно или с електронен подпис, предвид обстоятелството, че същата е изпратена по електронна поща.
Уведомява г-н Иванов, че неотстраняването на недостатъците в искането ще доведе до прекратяване на производството по горецитираната жалба.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личниКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings