Български English Français
Начало » По жалби » Съобщение до Валентин Василев Янкулов

Съобщение до Валентин Василев Янкулов

22.02.2021
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс уведомяваме Валентин Василев Янкулов, в качеството му на подател на жалба рег. № ППН-01-544/20.07.2020 г., че е постановено Решение № ППН-01-544/2020 от 20.01.2021 г., което не може да бъде съобщено на адресата по другите предвидени в чл. 18аот АПК начини.
 Жалбоподателят може да се запознае със съдържанието на решението в деловодството на Комисията за защита на личните данни в приемно време: 9.00 – 17.00 ч., на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 и да получи негово копие.
След изтичане на 7 дни от публикуване на настоящото съобщение, решението се смята за връчено.
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването (връчването) му, чрез Комисия за защита на личните данни, пред Административен съд София-град.

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings