Български English Français
Начало » По жалби » Съобщение до Момчил Петров Момчилов

Съобщение до Момчил Петров Момчилов

27.01.2021
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), КЗЛД уведомява г-н Момчилов, в качеството му на жалбоподател по жалба № ППН-01-116 от 12.02.2020 г. за постановено по жалбата Решение № ППН-01-116/2020 г от 23.09.2020 г. от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).
В 7-дневен срок от датата на поставяне в Интернет страницата на КЗЛД на настоящото съобщение, следва да получите цитираното по-горе решение в деловодството на Комисията в приемно време от понеделник до петък от 9.00 - 17.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.
Сред изтичане на 7-дневен срок от датата на поставяне на това съобщение в интернет страницата на КЗЛД, решението, което следва да получите се счита за връчено.
Решение № ППН-01-116/2020 г от 23.09.2020 г на КЗЛД, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването чрез КЗЛД пред административния съд по постоянен адрес на жалбоподателя.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings