Български English Français
Начало » По жалби » Съобщение до Емине Кадирова Байрямова

Съобщение до Емине Кадирова Байрямова

20.01.2021
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с образувано производство по жалба № ППН-01-1675/28.10.2019 г., Комисията за защита на личните данни уведомява Емине Кадирова Байрямова, в качеството ѝ на жалбоподател в производството, за насрочено открито заседание за разглеждане на жалбата по същество, което ще се проведе на 27.01.2021 г. от 13.00 часа в административната сграда на КЗЛД в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Заседателна зала, ет. 4.
Присъствието на откритото заседание не е задължително.
При желание да присъствате на заседанието, допускането до сградата на КЗЛД ще става само при спазване на действащите противоепидемични мерки, произтичащи от извънредната епидемична обстановка в страната. 
Конкретните мерки, предприети от комисията са публикувани на сайта ѝ. 
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личниКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings