Български English Français
Начало » По жалби » Съобщение до Ренета Цветанова Николова

Съобщение до Ренета Цветанова Николова

07.01.2021
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с подадена жалба с рег. № ППН-01-553 от 03.08.2020 г., Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) с настоящото уведомява г-жа Николова, че в 7-дневен срок от датата на поставяне в Интернет страницата на КЗЛД на съобщението, следва да предостави информация относно: Удостоверяване на представителната власт пред КЗЛД за лицето, чиито интереси представлява пред административния орган, съгласно чл. 18, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 28, ал. 4 от ГПК, да поясни ответните страни, срещу които е насочена жалбата и да потвърди същата, като я подпише саморъчно в случай, че я изпраща по пощата или с електронен подпис в случай, че същата бъде изпратена по електронен път.
Уведомява г-жа Николова, че неотстраняването на недостатъците в искането ще доведе до прекратяване на производството по горецитираната жалба.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личниКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings