Български English Français
Начало » По жалби » Съобщение до Христина Гюрова

Съобщение до Христина Гюрова

02.12.2020
 
На основание чл. 18a, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомяваме, в качеството на жалбоподател г-жа Христина Гюрова от гр. Перник, че по жалба с рег. № ППН-01-483 от 02.07.2020 г., препратена чрез Комисията за защита на потребителите (КЗП), са оставени адресирани до нея документи/книжа в деловодството на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) с адрес гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, които могат да бъдат получени в 7-дневен срок от датата на поставяне в Интернет страницата на КЗЛД на настоящото съобщение.
Документите/книжата се смятат за връчени с изтичането на срока за получаването им.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings