Начало » Кариери » Комисия за защита на личните данни обявява конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Правно-аналитична дейност” към дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна дейност”

Комисия за защита на личните данни обявява конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Правно-аналитична дейност” към дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна дейност”

21.05.2020
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ –1 щатна бройка в отдел „Правно-аналитична дейност” към дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна дейност”, при следните условия:
1. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- Следи за публикувана информация от Европейския комитет по защита на данните и другите надзорни органи на държавите членки;
- Прави периодични или конкретни прегледи, справки, анализи и доклади въз основа на информацията от Европейския комитет по защита на данните и от другите надзорни органи на държавите членки;
- Участва в изготвянето на информационни материали за повишаване на обществената информираност и разбиране на рисковете, правилата, гаранциите и правата, свързани с обработването на лични данни;
- Участва в изготвянето на информационни материали за повишаване на информираността на администраторите и обработващите лични данни за задълженията им, произтичащи от приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни;
- Обработва постъпващите чрез сайта на КЗЛД жалби/сигнали и запитвания;
- Участва в провеждането на обучения в областта на защитата на личните данни;
- Осъществява процесуално представителство пред съда по жалби срещу актове на комисията, приети по предложение на дирекцията, и предоставя текуща информация на комисията по движението на съдебните дела във връзка с тези производства;
 
2. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
2.1.Минимални изисквания за заемане на длъжностите:
- степен на образование – магистър;
- предпочитана специалност, при която е придобито образованието: право
- придобита юридическа правоспособност;
- професионален опит – не се изисква;
- минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;
2.2  Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- много добро ниво на владеене на английски език. Друг официален език на ЕС на работно ниво;
- добри компютърни умения;
- способност да работи конструктивно и ефективно в екип;
- способност да работи под напрежение;
- да познава нормативната уредба, специфична за дейността на Комисията.
 
3. Размерът на основна месечна заплата за длъжността е в границите от 610 до 1600 лв., съобразно придобития професионален опит.
 
4. Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.
 
5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация
- Копие от документи за придобита юридическа правоспособност;
- Копия от документите, удостоверяващи продължителността и сферата на професионалния опит, ако има такъв.
- Копия на документи, удостоверяващи владеенето на английски език.
 
6. Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в Комисията за защита на личните данни на адрес – гр. София - 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, стая № 102 – деловодство, в 10-дневен срок от публикуване на обявата до 01.06.2020 г.
 
7. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъци или друга информация във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на Комисията за защита на личните данни на горепосочения адрес и на интернет страницата на КЗЛД – www.cpdp.bg
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ

 


Файлове за сваляне

Заявление за участие в конкурс (DOC)
Заявление за участие в конкурс (PDF)
Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл (DOC)
Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings