Начало » По жалби » Съобщение до Вероника Николова

Съобщение до Вероника Николова

20.05.2020
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомява г-жа Николова, в качеството ѝ на жалбоподател по жалба № ППН-02-583 от 28.10.2019 г. за постановено по жалбата Решение № ППН-02-583/2019 г от 05.03.2020 г. от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), тъй като получаването му не е потвърдено на посочения в жалбата електронен адрес.
В 7-дневен срок от датата на поставяне в Интернет страницата на КЗЛД на настоящото съобщение, следва да получите в деловодството на Комисията в приемно време от понеделник до петък от 9.00 - 17.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 придружително писмо № ППН-02-583#9/05.03.2020 г., с което Ви се изпраща цитираното по-горе решение.
Сред изтичане на 7-дневен срок от датата на поставяне на това съобщение в интернет страницата на КЗЛД, същото и документите, които следва да получите се считат за връчени.
Решение № ППН-02-583/2019 г от 05.03.2020 г. на КЗЛД, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването чрез КЗЛД пред административния съд по постоянен адрес на жалбоподателя.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings