Български English Français
Начало » Международна конференция на комисарите по защита на данните и неприкосновеността на личния живот

Международна конференция на комисарите по защита на данните и неприкосновеността на личния живот

04.11.2010
Международна конференция на комисарите по защита на данните и неприкосновеността на личния живот
            Oт 27 до 29 октомври 2010 г. в Международния конгресен център в Йерусалим се проведе 32-та Международна конференция на комисарите по защита на данните и неприкосновеността на личния живот. Участваха над 500 представители на органите по защита на личните данни, неправителствени организации, бизнеса и академичните среди. Комисията за защита на личните данни на Република България бе представена от председателя Венета Шопова и от членовете на комисията Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков.
            Конференцията претече под формата на пленарни заседания и тематични сесии. Разгледа се развитието на представата за лична неприкосновеност по отношение на три основни направления – технологии, потребители и държавни структури. Един от основните фокуси на дискусиите бе моделирането на неприкосновеността. Разгледани бяха въпросите за неприкосновеността и публичността, както и неприкосновеността и защитата на потребителите, границите на анонимността, средства за идентификация и самоидентификация. Очертани бяха предизвикателствата, свързани с използването на много нови и различни платформи и Интернет приложения в сферата на бизнеса. Една от значимите теми на конференцията бе въпросът за достъпа на държавните институции до данните на частния сектор. Особено внимание се отдели на средствата за потребителски контрол, възможностите за подобряването им, установяването и прилагането на добрите практики. Обсъди се каква трябва да бъде законовата и подзаконовата рамка, регулираща тези отношения и необходимостта от хармонизиране на законодателствата. Разгледа се бъдещето на защитата на личните данни и неприкосновеността на личността в светлината на новите технологии.
            В дните на провеждане на конференцията се състоя и среща на председателя и членовете на КЗЛД с Димитър Филипов, пълномощен министър и изпълняващ длъжността на посланик в Израел. Венета Шопова запозна посланика с дейността на КЗЛД и непосредствените задачи, произтичащи от присъединяването на Република България към Шенгенското пространство. Обсъдени бяха проблемите, които трябва да бъдат решени в посолството и консулството в Израел в изпълнение на изискванията по отношение на обработката на личните данни при издаване на визи и възстановяване на българското гражданство.
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2