Български English Français
Начало » КЗЛД информира гражданите за възможността да подават жалби, сигнали и да получават информация от институцията чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление”

КЗЛД информира гражданите за възможността да подават жалби, сигнали и да получават информация от институцията чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление”

18.03.2020
 
Във връзка с предприетите в национален мащаб мерки за противодействие и превенция на коронавирус COVID-19, както и препоръките на Националния оперативен щаб за коронавируса, отнасящи се до цялостната дейност и нормалното функциониране на администрациите, КЗЛД препоръчва в периода на засилени противоепидемични мерки комуникацията с институцията да се осъществява доколкото е възможно неприсъствено, като се използват наличните за това средства.
Възможностите за осъществяване на неприсъствен контакт с КЗЛД са публикувани ТУК.
Допълнително средство за контакт е Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване), която дава възможности за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) към и от администрациите, без необходимост от физическо присъствие в сградата на съответната администрация. Държавна агенция „Електронно управление поддържа и администрира системата за е-връчване, която замества класическия метод за препоръчана поща. Системата е създадена и работи в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014, чл.44, чл. 43, чл. 26, ал.2 и ал.4 от ЗЕУ. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.
Системата за сигурно електронно връчване е предназначена за граждани и юридически лица, за администрации (в т.ч. общини), за лица, осъществяващи публични функции, и за организации, предоставящи обществени услуги. Достъпът до нея се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (към настоящия момент с квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ).Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings