Български English Français
Начало » Съобщение относно присъствието на откритите заседания на КЗЛД и получаването на информация по преписки

Съобщение относно присъствието на откритите заседания на КЗЛД и получаването на информация по преписки

17.03.2020
 
Във връзка със създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и на коронавирусна инфекция (COVID-19), Комисията за защита на личните данни уведомява, че откритите заседания по разглеждане на жалби няма да бъдат отлагани, но това налага стриктно спазване на ограничителните правила и извънредните условия на работа, отнасящи се както за КЗЛД и служителите ѝ, така и за гражданите. Напомняме, че присъствието на откритите заседания не е задължително, като присъствието е ограничено само до участниците в съответно административно производство.
Достъп до сградата на КЗЛД могат да имат само страни по административните производства, които са в невъзможност до получат достъп до преписките по един от другите канали: по електронен път, по пощата или по факс. Получаване на информация по преписките може да бъде извършвано по телефон или на електронен адрес, като копие от материали по преписка може да се получи от страна в административното производство след молба, подадена по пощата с писмо, по електронен път или факс.
От 13 март 2020 г. са засилени мерките по пропускателния контрол, както следва: охраната замерва телесната температура на всеки служител на КЗЛД и всеки посетител на сградата на КЗЛД (като напр. служители на други институции, доставчици, куриери, участници в административни производства и други граждани-искатели на административни услуги на КЗЛД) и допуска само лица, които нямат повишена телесна температура.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings