Начало » По жалби » Съобщение до Адриян Рангелов

Съобщение до Адриян Рангелов

25.02.2020
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с подадената от Вас жалба с рег. № ППН-01-1900 от 23.10.2019 г. с предмет неправомерно обработване на личните Ви данни, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) Ви уведомява, че в 7-дневен срок от датата на поставяне в Интернет страницата на КЗЛД на настоящото съобщение следва да получите писмо в деловодството на КЗЛД на адрес гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, в приемно време от понеделник до петък от 9.00 - 17.00 часа. След изтичане на 7-дневния срок, писмото ще се счита за връчено.
Информираме Ви, че писмото, което следва да получите, съдържащо указания за отстраняване на нередовности в горепосочената жалба. Срокът за отстраняването им е 3 – дневен. Неотстраняване на нередовностите в срок ще доведе до прекратяване на производството по горепосочената жалба.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данниКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings