Български English Français
Начало » Комисията за защита на личните данни кани за участие в процедури по събиране на оферти по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Комисията за защита на личните данни кани за участие в процедури по събиране на оферти по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

21.10.2010
На основание Заповед № РД-180/13.10.20010 г. на председателя, КЗЛД кани за участие в процедури по събиране на оферти по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки със следните предмети:
 
I. “Застраховка “Каско” и “Гражданска отговорност” на МПС, собственост на КЗЛД”.
Срок за изпълнение: Една година от датата на сключване на договора.
Квалификационни изисквания към кандидатите: Данни за фирмата (ЕИК и актуална регистрация) и лицензи за извършване на застрахователна дейност.
Срок за представяне на предложенията: Предложенията се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството в сградата на КЗЛД, гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15 до 16.00 часа на 19.11.2010 г.
Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни след изтичането на срока за представянето им.
Стойност на процедурата: До 15 000 лв. без ДДС.
Критерии за оценка на предложенията: Икономически най-изгодна оферта.
 
II. „Доставка на канцеларски материали”.
Срок за изпълнение: Една година от датата на сключване на договора.
Срок за представяне на предложенията: Подават се в запечатан непрозрачен плик в деловодството в сградата на КЗЛД, гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15 до 16.00 часа на 19.11.2010 г.
Приложени към офертата документи: Данни за фирмата (ЕИК, актуална регистрация, сертификати).
Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни след изтичането на срока за представянето им.
Стойност на процедурата: До 30 000 лв. без ДДС.
Критерии за оценка на предложенията: Най-ниска предложена цена (вкл. отстъпки с оглед заявените количества).
Списък на основните артикули: копирна хартия – А4, клас А, 80 грама, химикалки, гел ролери, текст маркери, сухо лепило, индекси за маркиране, самозалепващи листчета 75х75 мм, хартиени кубчета, коректор лента, телчета за телбод-машинка, кламери, перфоратори, телбод-машинки, класьори, папки джоб, папки PVC с машинка, картонени папки с ластик, тетрадки с твърди корици, пощенски плик – формат С5, пощенски плик – формат DL, дискети. Рециклиране и презареждане на тонер касети.
 
III. ”Доставка на горива и аксесоари за нуждите на автомобилите, собственост на КЗЛД”.
Срок за изпълнение: Една година от датата на сключване на договора.
Квалификационни изисквания към кандидатите: Данни за фирмата (ЕИК, актуална регистрация, сертификати)
Срок за представяне на предложенията: Подават се в запечатан непрозрачен плик в деловодството в сградата на КЗЛД до 16.00 часа на 19.11.2010 г.
Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни след изтичането на срока за представянето им.
Стойност на процедурата: до 50 000 лв. без ДДС.
Критерии за оценка на предложенията: Икономически най-изгодна оферта.
Офертите на кандидатите да включват следните параметри:
1. Наименование на стоката:
- безоловен бензин А 95, бензин А 100 и дизелово гориво със съдържание на сяра 0,005 %;
 - смазочни материали, продукти против замръзване и др.
2. Изисквания за качество:
- горивата да отговарят на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол,
 - доказва се с декларация за съответствие от производителя/вносителя.
4. Място на предаване на стоката:
- обектите на продавача на територията на Р България,
- обекти на територията на Европа.
Доказват се със списък на обектите/бензиностанциите на продавача.
5. Рекламационен срок и начин на уреждане на рекламациите.
6. Други:
- Фактуриране – два пъти месечно (на 15-то и последното число на текущия месец, а за месец декември – до 20-то число).
- Издаване на карти за безналично плащане, срокове.
- Картите за безналично плащане на горивата да са индивидуални, осигуряващи зареждане на МПС по регистрационния му номер.
 
IV. „Избор на оператор на далекосъобщителни услуги по стандарт GSM”.
Срок за изпълнение: Една година от датата на сключване на договора.
Квалификационни изисквания към кандидатите: Лицензиран оператор на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт.
Срок за представяне на предложенията: Подават се в запечатан непрозрачен плик в деловодството в сградата на КЗЛД, гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15 до 16.00 часа на 19.11.2010 г.
Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни след изтичането на срока за представянето им.
Стойност на процедурата: До 30 000 лв. без ДДС.
Критерии за оценка на предложенията: Най-ниска предложена цена.
Необходими документи: Данни за фирмата (ЕИК, актуална регистрация).
Офертите на кандидатите да включват следните параметри:
І. Национални разговори:
1. Цена на месечна такса.
2. Брой безплатни минути:
А) в мрежата на оператора
Б) във всички национални мрежи
3. Цена на:
А) Минута разговор в собствена мрежа на оператора.
Б) Минута разговор към фиксирани мрежи.
В) Минута разговор в мобилни мрежи.
4. Брой безплатни минути в затворена мрежа.
5. Първоначално тарифиране (секунди).
II. Цени на международните разговори.
III. Цени на разговори в роуминг.
IV. Субсидия за мобилни телефонии и SIM карти.
V. Отстъпки за лоялен и корпоративен клиент.
VІ. Осъществяване на гаранционен и следгаранционен сервиз за апаратите на Възложителя.
VІІ. Други допълнителни услуги.
 
 V. “Осигуряване на самолетни и автобусни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на председателя, членовете на комисията и служителите на администрацията, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията”.
Срок за изпълнение: Една година от датата на сключване на договора.
Необходими документи: Данни за фирмата (ЕИК, актуална регистрация), сертификати и лицензи.
Срок за представяне на предложенията: Подават се в запечатан непрозрачен плик в деловодството в сградата на КЗЛД, гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15 до 16.00 часа на 19.11.2010 г.
Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни след изтичането на срока за представянето им.
Стойност на процедурата: До 50 000 лв. без ДДС.
Критерии за оценка на предложенията: Икономически най-изгодна оферта.
Офертите на кандидатите да включват следните параметри:
1. Опит на участника в подобен вид поръчки:
- период, през който извършва такава дейност;
- членство в IATA-BSP и/или други агенции, притежаващи одобрения в IATA – BSP.
2. Технически възможности на участника за изпълнение на поръчката:
- притежаване на сертификати за работа с резервационни системи;
- представителство на територията на гр. София;
- брой на офисите, одобрени от IATA.
3. Предложения от участника, които ще доведат до подобряване на качеството и/или поевтиняване на услугата:
- договаряне на специални цени;
- предлагане на нови промоции на авиокомпаниите;
- осигуряване на влакови, фериботни, автобусни билети и рента-кар по заявки;
- съдействие при необходимост за качване на пътник в последния възможен момент;
- осигуряване на медицинска и други застраховки;
- възможност за приемане и издаване на самолетни и автобусни билети и в извънработно време, празнични и почивни дни;
- възможност за осигуряване на резервации за хотел;
- процент отстъпка от стойността на билета;
- такса за издаване на двупосочен самолетен билет;
- срок за издаване и доставяне на билетите;
- освобождаване/намаляване от дължащите се по тарифни условия глоби за смяна на датите за пътуването;
- освобождаване/намаляване от дължащите се по тарифни условия глоби при анулиране на самолетни билети;
- намаления за групово пътуване, като се отчита минималният брой пътуващи за прилагане на групови цени;
- срок на реагиране от участника при извънредни обстоятелства.
4. Други допълнителни услуги.
 
VI. „Извънгаранционно абонаментно обслужване на автомобили и доставка на авточасти”.
Срок за изпълнение: Една година от датата на сключване на договора.
Квалификационни изисквания към кандидатите: Данни за фирмата (актуална регистрация, оторизационни писма, сертификати) и документ, удостоверяващ право за извършване на сервизна дейност на МПС.
Срок за представяне на предложенията: Подават се в запечатан непрозрачен плик в деловодството в сградата на КЗЛД до 16.00 часа на 19.11.2010 г.
Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни след изтичането на срока за представянето им.
Стойност на процедурата: До 30 000 лв. без ДДС.
Критерии за оценка на предложенията: Икономически най-изгодна оферта
Марка на автомобилите: Шкода Октавия, Пежо Боксер 330, BMW 520i.
 
За повече информация - телефони: 9153 528, 9153 561.
 
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2