Български English Français
Начало » Отпадане на задължението за регистрация на администраторите на лични данни в Комисия за защита на личните данни

Отпадане на задължението за регистрация на администраторите на лични данни в Комисия за защита на личните данни

25.11.2019
 
По повод на зачестили запитвания, касаещи вече отпадналото задължение за администраторите на лични данни относно вписването им в Електронния регистър на администраторите на лични данни, Комисията за защита на личните данни информира за следното:
С оглед на прякото приложение на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), считано от 25 май 2018 г. отпадна задължението на администраторите за регистриране в Електронния регистър на администраторите на лични данни, поддържан от КЗЛД до тази дата.
Съгласно разпоредбата на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 качеството „администратор” за определено лице възниква по силата на Регламента (ex lege). 
Удостоверяването на факта за регистриране пред КЗЛД и доказването на това обстоятелство след 25 май 2018 г. не е валидно правно изискване, макар и да е предвидено в редица действащи подзаконови нормативни актове, като напр.:
- Наредбата за дейността на заложните къщи;
- Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа;
- Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., и др.
Комисията за защита на личните данни приканва компетентните органи, приели съответните подзаконови нормативни актове, да предприемат необходимите стъпки за промени в частта, касаеща отпадналото изискване за регистрация. Комисията ще окаже съдействие по всички въпроси от нейната компетентност, които могат да възникнат в процеса на актуализация на съответната подзаконова уредба.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings