Български English Français
Начало » Среща на експертно ниво с Чешката служба за защита на личните данни

Среща на експертно ниво с Чешката служба за защита на личните данни

07.10.2010
            По  покана  на  Чешката служба  за  защита на  личните  данни,  в    периода 30 септември – 1 октомври 2010г. бе осъществено експертно посещение на представители на КЗЛД в Чешката република. Предмет на разговорите беше чешкият опит за работа с органите в областта на правоприлагането и осъществяването на проверки в областта на защитата на личните данни, обработвани от тези органи. Чешките представители предоставиха информация относно организацията и структурата на чешкия надзорен орган по защита на данните, присъединяването на Чешката република към Шенгенското пространство, правата на субектите на данни, достъпа до данни в Националната част от Шенгенската информационна система и международното сътрудничество, осъществявано по силата на чл. 114 (2) от Шенгенската конвенция. Изяснени бяха компетенциите на чешкия надзорен орган, произтичащи от Закона за защита на личните данни и от други специални закони, имащи отношение към обработването на лични данни в определени области.
            Специално внимание бе отделено на осъществяването на проверки по отношение на обработването на лични данни от администраторите на лични данни в сферата на правоприлагането. Представена бе както теоретична информация относно контролната дейност на чешкия орган по защита на данните и методиката за инспекции, така и конкретни казуси от практиката на чешките инспектори, вкл. съдебна практика във връзка с обжалвани актове.
            По време на разговорите беше поставен акцент върху видовете шенгенски проверки и ролята на националните надзорни органи и общият надзорен орган по Шенген. Освен обсъждането на въпроси, свързани с чешкия опит по линия на Шенгенската информационна система и инспектирането на органите в областта на правоприлагането, срещата бе добър повод за дискутиране и на редица други въпроси от текущата работа на двата надзорни органа.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2