Български English Français
Начало » Информация за действията на КЗЛД във връзка с нарушението на сигурността на лични данни в Национална агенция за приходите

Информация за действията на КЗЛД във връзка с нарушението на сигурността на лични данни в Национална агенция за приходите

21.08.2019
 
На заседание от 20 август КЗЛД разгледа резултатите от проверката, направена в НАП по повод на нарушението на сигурността на личните данни, засегнало над 5 милиона български граждани.
С оглед констатациите, които е направил проверяващият екип на КЗЛД, Комисията взе решение за налагане на корективна мярка спрямо администратора на лични данни за съобразяване на операциите по обработване на лични данни с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните. Нужно е да се посочи, че тази корективна мярка се налага с мотивиран индивидуален административен акт на надзорния орган, който подлежи на съдебен контрол.
Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможността заедно с корективната мярка да бъде наложена и имуществена санкция, респ. глоба. Налагането на корективна мярка под формата на „имуществена санкция” се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания, като производството се образува със съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение. Индивидуалният размер на санкция се определя след като се вземат предвид направени от страна на нарушителя възражения в законоустановения срок. Съставяне и връчване на акта за установяване на нарушението, извършено от НАП, ще бъде направено до края на настоящата седмица. Доколкото сроковете в административнонаказателното производство са законовоопределени, очаква се конкретното административно-наказателно производство срещу НАП да приключи до 29 август 2019 г.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings