Български English Français
Начало » Справка за постъпили предложения в хода на обществената консултация по проекта на правилник на КЗЛД и на нейната администрация

Справка за постъпили предложения в хода на обществената консултация по проекта на правилник на КЗЛД и на нейната администрация

29.07.2019
 
През периода 17 юни-17 юли 2019 г. Комисията за защита на личните данни проведе обществена консултация по проекта на Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация.. В изпълнение на изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове, за срока на консултацията проектът беше публикуван на интернет страницата на КЗЛД и на Портала за обществени консултации. В Комисията постъпи едно-единствено предложение: срокът на обществената консултация да бъде удължен с две седмици поради липсата на достъп до интернет страницата на Комисията през периода 01-04 юли 2019 г. Предложението не е прието поради факта, че интернет страницата на КЗЛД не е била единственият канал, чрез който се осъществява публичната консултация през указания период на технически проблеми в комуникацията с Комисията - проектът на правилник и мотивите за приемането му са били достъпни до неограничен кръг от лица през целия период на консултацията чрез Портала за обществени консултации и не са постъпили предложения по отношение съдържанието му.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings