Български English Français
Начало » Работна среща за хармонизиране на изискванията за публичност на Закона за търговския регистър с разпоредбите на Закона за защита на личните данни

Работна среща за хармонизиране на изискванията за публичност на Закона за търговския регистър с разпоредбите на Закона за защита на личните данни

14.07.2010
Председателят на Комисията за защита на личните данни Венета Шопова участва на 13 юли 2010 г. в работна среща в Министерство на правосъдието, която се проведе по покана на заместник-министър Жанета Петрова. В срещата участваха и Анастас Георгиев, и.д. директор на Агенцията по вписванията, съдии по вписванията и представители на „Сименс” ЕООД.
Участниците в срещата обсъдиха необходимостта от хармонизиране на изискванията за публичност на Закона за търговския регистър с разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), с цел да се гарантира личната неприкосновеност на гражданите.
В практиката на КЗЛД и на Агенцията по вписванията са налице множество жалби от граждани за публикуване в Търговския регистър на отнасящи се до тях лични данни, като ЕГН, номер на документ за самоличност, домашен адрес и др. Публикуването на лични данни на определена категория лица в Търговския регистър е в изпълнение на нормативно предвидено задължение в Закона за търговския регистър. С него е установен публичният характер на регистъра и правото на всеки гражданин да има свободен и безплатен достъп до него и до електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията и обявяванията, както на фирмените дела на пререгистрираните търговци.
Обсъдена беше възможността за предприемане на законодателни промени в Закона за търговския регистър с цел съобразяване на неговите разпоредби с целите и принципите на ЗЗЛД.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2