Български English Français
Начало » Комисията за защита на личните данни освобождава управителите на етажната собственост от задължение за регистрация като администратори на лични данни

Комисията за защита на личните данни освобождава управителите на етажната собственост от задължение за регистрация като администратори на лични данни

26.02.2010
На свое редовно заседание, проведено на 24.02.2010г., Комисията за защита на личните данни прие решение, с което освобождава управителите на етажната собственост (председателите на управителните съвети) от задължение за регистрация като администратори на лични данни на основание чл. 17а, ал. 2 от Закона за защита на личните данни. С решението си Комисията указва на същите да събират в книгата на собствениците само посочените в чл. 7, ал. 2 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) данни - трите имена на собственика, на членовете на неговото домакинство и на обитателите, както и самостоятелния обект и началната дата на обитаване.
Комисията издаде задължително предписание на Министерството на регионалното развитие и благоустройство да приведе образеца на книгата на собствениците в жилищна сграда в режим на етажна собственост, утвърден с негова Заповед № РД 02-14-1111 от 15.06.2009г., в съответствие с  горецитираната разпоредба от ЗУЕС.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2