Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2012 г. » Становище на КЗЛД относно искане от Районна здравна инспекция Смолян към Министерството на здравеопазването по въпроси, касаещи приложението на ЗЗЛД във връзка с писмо от кмета на община Баните за предоставяне на лични данни

Становище на КЗЛД относно искане от Районна здравна инспекция Смолян към Министерството на здравеопазването по въпроси, касаещи приложението на ЗЗЛД във връзка с писмо от кмета на община Баните за предоставяне на лични данни

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-6270/2012 г.
гр. София, 21.12.2012 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № П-6270 / 23.11.2012 г. отРайонна здравна инспекция Смолян към Министерството на здравеопазването по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни във връзка с писмо от кмета на община Баните за предоставяне на лични данни.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и Членове: Красимир Димитров и Мария Матева на заседание, проведено на 19.12.2012 г., разгледа преписка с вх. № П-6270 / 23.11.2012 г.отРайонна здравна инспекция Смолян към Министерството на здравеопазването.
В писмото, получено от Регионална здравна инспекция Смолян, се посочва, че кметът на община Баните е отправил искане за предоставяне на поименен списък за броя на регистрираните в РЗИ Смолян лица до 18 години и лица с увреждания, освидетелствани с решение на ТЕЛК / НЕЛК, като срещу всяко лице иска да се посочи процента на трайно намалена работоспособност и водеща диагноза, съответно да му се предостави копие от решението на ТЕЛК / НЕЛК. Като мотив е изтъкнато изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Баните / 2011-2015/ и необходимостта от разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация на лица и деца с увреждания, семейства в риск и деца с медицински проблеми.
На база гореизложеното, отправена е молба до Комисията за защита на личните данни за изразяване на становище относно законосъобразното предоставяне на исканата информация.
Правен анализ:
Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) урежда защита на правата на физическите лица при обработване на личните им данни, за да се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните. Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД минимално необходимата информация, която ще бъде обработвана за осъществяване на посочените в искането намерения, съставлява лични данни, тъй като същата е в обем, позволяващ идентификацията на конкретното физическо лице. Исканата информация е от типа на така наречените „специално защитени данни” по смисъла на чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД, като със същата разпоредба е въведена и забрана за обработването на такива данни. В чл.5, ал. 2 законът изчерпателно изрежда изключенията от забранителния режим:
1. обработването е необходимо за целите на изпълнението на специфични права и задължения на администратора в областта на трудовото законодателство;
2. физическото лице, за което се отнасят тези данни, е дало изрично своето съгласие за обработването им, освен ако в специален закон е предвидено друго;
3. обработването е необходимо за защита на живота и здравето на физическото лице, за което тези данни се отнасят, или на друго лице и състоянието на физическото лице не му позволява да даде съгласие или съществуват законни пречки за това;
4. обработването се извършва от организация с нестопанска цел, включително с политическа, философска, религиозна или синдикална цел, в хода на законосъобразната й дейност и с подходяща защита, при условие че:
а) обработването е свързано единствено с членовете на тази организация или с лица, които поддържат редовни контакти с нея във връзка с нейните цели;
б) данните не се разкриват на трети лица без съгласието на физическото лице, за което те се отнасят;
5. обработването се отнася до данни, публично оповестени от физическото лице, или то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред;
6. обработването е необходимо за целите на превантивната медицина, медицинската диагностика, предоставянето или управлението на здравни услуги, при условие че данните се обработват от медицински специалист, задължен по закон да пази професионална тайна, или от друго лице, обвързано с подобно задължение за опазване на тайна;
7. обработването се извършва единствено за целите на журналистическата дейност, литературното или художественото изразяване, доколкото то не нарушава правото на личен живот на лицето, за което се отнасят тези данни
Доколкото ЗЗЛД е общ, при разглеждането на конкретния казус трябва да се вземе предвид и чл. 28, ал. 1 от специалния Закон за здравето, съгласно койтоздравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато:
1. лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;
2. съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
3. е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;
4. е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
5. е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
6. е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
7. е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.
8. е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква "А" на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.
Разработването и изпълнението на общинската стратегия за развитие на социални услуги е задължение на всяка община, въведено със Закона за социалното подпомагане /ЗСП/. Член 19, ал.2 от ЗСП гласи, че общинските съвети приемат стратегии и годишни планове за развитие на социалните услуги на общинско ниво съгласувано със съответните дирекции "Социално подпомагане".
В глава трета „Социални услуги” на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане са установени правилата за предоставяне и ползване на социални услуги /ППЗСП/. В чл. 40, ал. 1 е посочено, че лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмена молба по настоящия си адрес до кмета на общината за социалните услуги, които са общинска дейност. Съгласно чл. 40, ал. 2 от ППЗСП, към молбата се прилагат:
1. документ за самоличност (за справка);
2. копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;
3. копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова.
Особено внимание трябва да се обърне на въпроса за съгласието на лицата, чиито данни ще бъдат обработвани. Все по-често се дискутира въпросът за формата и начина на доказване, че едно лице действително е дало съгласието си по своя воля. В чл. 5, ал.2, т. 2 от ЗЗЛД се допуска възможността за обработване на специално защитените данни, в случай, че физическото лице, за което се отнасят тези данни, е дало изрично своето съгласие за обработването им, освен ако в специален закон е предвидено друго. В параграф 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД е легалното определение на „Съгласие на физическото лице” - всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани. В конкретния случай, лицата могат да направят своя избор и да заявят ползването на социални услуги, след като предварително бъдат информирани за дейностите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция.
От анализа на правната уредба в областта на социалното подпомагане, може да се направи извод, че лицата, желаещи да ползват социални услуги, следва да предоставят посочените по-горе лични данни по собствено желание, като това е един вид форма на информирано съгласие. Информираното съгласие се състои в предоставянето на информация по отношение на целите на обработване на данните за конкретния случай, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставените данни и последиците от отказ за предоставянето им. Във всички случаи, на лицата следва да е предоставена информация за правото на достъп и правото на коригиране, заличаване или блокиране на събраните данни, както и правото на възражение срещу обработването на личните им данни.
В случай, че РЗИ-Смолян предостави на община Баните данни относно здравословното състояние на физически лизца, така както са поискани, това, би надхвърлило целите, за които ще се обработват, а именно създаването на Център за социална рехабилитация и интеграция (чл.2, ал.2, т.3 от ЗЗЛД). Обработването на личните данни в пълния им обем за целите на дейността на Центъра предполага заявено желание от страна желаещите да ползват конкретните социални услуги.    
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на лични данни изрази следното 
СТАНОВИЩЕ:
Законосъобразното обработване на лични данни от страна на администратора на лични данни се осъществява при наличие на условие за допустимост, съобразно разпоредбата на чл.4, ал.1 от Закона за защита на личните данни и при спазване на принципите, съгласно чл.2, ал.2 от ЗЗЛД. Отчитайки спецификата на данните в конкретния случай, и предвид разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 28, ал. 1 от Закона за здравето, липсва правно основание за предоставянето на лични данни в искания обем от Регионалната здравна инспекция Смолян на община Баните. В този смисъл предоставянето на данните е незаконосъобразно. 
За целите на изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Баните /2011-2015/ и необходимостта от разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация на лица и деца с увреждания, семейства в риск и деца с медицински проблеми, РЗИ – Смолян може да предостави обобщени данни, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени, тъй като представляват по своята същност здравна информация и се подчиняват на режима за предоставянето й (чл. 28, ал. 1, т. 6 от Закона за здравето).
Друг законосъобразен начин за предоставяне на исканите данни е възможността РЗИ – Смолян да получи информираното съгласие на лицата данните относно здравословното им състояние да бъдат предоставени на Центъра за социална рехабилитация и интеграция към община Баните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно искане от Районна здравна инспекция Смолян към Министерството на здравеопазването по въпроси, касаещи приложението на ЗЗЛД във връзка с писмо от кмета на община Баните за предоставяне на лични данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings