Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2013 г. » Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни, във връзка с предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни, във връзка с предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-925 / 11.02.2013 г.
гр. София, 04.03.2013 г.

ОТНОСНО: Искане за становище с вх. № П-925 / 11.02.2013 г. от г-жа А.Т. – Началник на Регионалния инспекторат по образованието – гр. Плевен по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни, във връзка с предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и Членове: Красимир Димитров, Валентин Енев и Мария Матева на заседание, проведено на 20.02.2013 г., разгледа преписка с № П-925/11.02.2013 год. от г-жа А.Т. – Началник на Регионалния инспекторат по образованието – гр. Плевен.
В искането се посочва, че в Регионалния инспекторат на образованието в гр. Плевен (РИО – Плевен) е постъпило заявление за достъп до обществена информация от г-жа А.К.П.. Със заявлението е отправено искане да бъдат представени:
-жалба с вх. № 3888/02.06.2010 г.
-жалба с вх. № 3911/03.06.2010 г.
-сигнал с вх. № 7586/11.10.2010 г.
-жалба с вх. № 8445/12.11.2010 г.
-сигнал с вх. № 9158/09.12.2010 г.
В съответствие с разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация, от РИО – Плевен е изискано изрично писмено съгласие от подателите на жалбите и сигналите за предоставянето на посочените документи, тъй като в тях се засягат правата, личността и законните интереси на тези трети лица. В отговор на това в РИО – Плевен са получени изрични писмени откази за предоставяне на цялата налична информация, съдържаща се във въпросните жалби и сигнали. Началникът на РИО – Плевен определя със заповед служител, който с решение № 30/31.01.2013 е предоставил частичен достъп до исканата със заявлението обществена информация. В писмото се твърди, че е извършено заличаване на текстовете от сигналите и жалбите на основание чл. 2 и чл. 5, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
На основание гореизложеното, Началникът на РИО – Плевен г-жа А.Т. моли КЗЛД за становище относно взетото решение за предоставяне на частичен достъп до исканата обществена информация и предприетите заличаващи действия на текстове от сигналите и жалбите, съдържащи информация, отнасяща се до физическо лице, което би могло да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, предвид разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.
Правен анализ
Законово определение на понятието обществена информация дава разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), а именно, обществена е информацията, която е свързана с обществения живот в Република България и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона лица. Така определената информация може да се съдържа в документи или други материални носители, създавани, получавани или съхранявани от задължените по ЗДОИ субекти - държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България. Съгласно легалното определение, исканата информация в изложения казус, би могла да представлява обществена информация, съхранявана от РИО - Плевен в качеството му на задължен субект по чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ. По своя характер исканата информация, както е посочено в искането за становище, засяга трето лице. Посочено е, че при предоставянето на достъп до жалбите и сигналите са заличени текстове за третите лица на основание чл. 2 и чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД.
Член 2, ал. 1 от ЗЗЛД определя понятието лични данни като „всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци”. Предоставянето на исканите жалби и сигнали е действие по обработване на лични данни по смисъла на параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, а именно - всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на лични данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване. Обработването на лични данниследва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на данните.
Доколкото при предоставянето на частичния достъп до информация РИО – Плевен се позовава на чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД, следва да се има предвид, че той въвежда принципна забрана за обработването на лични данни, които:
1. разкриват расов или етнически произход; 
2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; 
3. се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.
Това са данни, които се ползват с по-висока степен на защита и са от категорията на така наречените чувствителни данни.
Изключенията от тази забрана са изчерпателно изредени в чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛД и приложение за предоставянето като вид обработване на подобен вид данни, може да намери хипотезата на точка 2 – когато физическото лице, за което се отнасят тези данни, е дало изрично своето съгласие за обработването им, освен ако в специален закон е предвидено друго. Съгласно легалната дефиниция, посочена в параграф 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, съгласие на физическото лице е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласяват те да бъдат обработвани. В конкретния случай има наличие на изрични писмени откази на третите лица за предоставяне на цялата налична информация, съдържаща се в сигналите и жалбите. Като специален закон по отношение на ЗЗЛД в случая следва да се прилагат разпоредбите на ЗДОИ в чл. 31, ал. 4, на който е посочено, че при неполучаване на съгласие от третото лице в съответния срок или при изричен отказ да се даде съгласие съответният орган предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която се отнася до третото лице. Липсата на съгласие на лицето е материалноправна предпоставка по чл. 37 ал. 1 т. 2 от ЗДОИ за отказ за предоставяне на достъп до исканата информация. В случаите на липса на съгласие от третото лице за предоставяне на търсената обществена информация, разпоредбата на чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ дава правото на свободна преценка дали да се откаже достъп до поисканата информация, или да се даде в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до това трети лица. Тази преценка обаче е в сферата на оперативната самостоятелност на органа и представлява само правна възможност, без да бъде задължение за него.
Във връзка с горното и на основание чл.10, ал.1, т.4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на лични данниизрази следното
СТАНОВИЩЕ:
С оглед гарантиране законосъобразно обработване на данните, съдържащи се във въпросните жалби и сигнали и за да бъде постигната целта на ЗЗЛД - гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот,  РИО - Плевен може да откаже предоставянето на исканата информация на основание чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ или да предостави информацията като заличи всички данни отнасящи се до лицата, които биха могли да ги идентифицират на основание чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ. Правото на преценка дали да се откаже достъп до поисканата информация, или да се даде в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до трети лица принадлежи на РИО – Плевен като при предоставянето на достъп следва да се отчетат законовите изисквания, обществения интерес и правото на неприкосновеност на личния живот, във връзка с което следва да се вземе предвид и наличието на изрични писмени откази на третите лица за предоставяне на цялата налична информация, съдържаща се в сигналите и жалбите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни, във връзка с предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2